Hướng dẫn đặt xe đưa đón Pleiku đi Kon Tum

Hiện nay Bạn có rất nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển từ sân bay Pleiku Đi Kon Tum, Bạn có thể đi Xe Taxi giá rẻ đi Kon Tum hoặc đi Xe đưa đón sân bay Pleiku đi Kon Tum

Bạn có thể Gọi đặt xe đưa đón từ Sân Bay Pleiku đi Kon Tum với các tuyến:

 1. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Đắk Glei HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 2. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Choong HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 3. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk KRoong HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 4. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Long HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 5. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Man Ver HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 6. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Môn HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 7. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Nhoong HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 8. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Pék HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 9. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Plô HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 10. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Mường Hoong HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 11. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ngọc Linh HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 12. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Xốp HUYỆN ĐẮK GLEI Tỉnh Kon Tum
 13. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn ĐẮK HÀ HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 14. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ngok Réo HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 15. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ngok Wang HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 16. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk HRing HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 17. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk La HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 18. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Mar HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 19. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk PXi HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 20. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Ui HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 21. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Hà Mòn HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 22. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Long HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 23. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Ngọk HUYỆN ĐẮK HÀ Tỉnh Kon Tum
 24. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Đắk Tô HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 25. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Diên Bình HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 26. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Rơ Nga HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 27. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Trăm HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 28. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Kon Đào HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 29. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ngọk Tụ HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 30. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Pô Kô HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 31. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Tân Cảnh HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 32. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Văn Lem HUYỆN ĐẮK TÔ Tỉnh Kon Tum
 33. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Dom HUYỆN IA H’DRAI Tỉnh Kon Tum
 34. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Đal HUYỆN IA H’DRAI Tỉnh Kon Tum
 35. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Tơi HUYỆN IA H’DRAI Tỉnh Kon Tum
 36. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Long H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 37. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Nên H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 38. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Ring H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 39. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Tăng H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 40. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Hiếu H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 41. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Măng Búk H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 42. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Măng Cành H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 43. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ngọk Tem H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 44. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Pờ Ê H. KON PLÔNG Tỉnh Kon Tum
 45. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Đắk Rve H. KON RẪY Tỉnh Kon Tum
 46. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Kôi H. KON RẪY Tỉnh Kon Tum
 47. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Pne H. KON RẪY Tỉnh Kon Tum
 48. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Ruồng H. KON RẪY Tỉnh Kon Tum
 49. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Tơ Lung H. KON RẪY Tỉnh Kon Tum
 50. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Tờ Re H. KON RẪY Tỉnh Kon Tum
 51. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Tân Lập H. KON RẪY Tỉnh Kon Tum
 52. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Plei Kần H. NGỌC HỒI Tỉnh Kon Tum
 53. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Pờ Y H. NGỌC HỒI Tỉnh Kon Tum
 54. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Sa Loong H. NGỌC HỒI Tỉnh Kon Tum
 55. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Ang H. NGỌC HỒI Tỉnh Kon Tum
 56. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Dục H. NGỌC HỒI Tỉnh Kon Tum
 57. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Kan H. NGỌC HỒI Tỉnh Kon Tum
 58. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Xú H. NGỌC HỒI Tỉnh Kon Tum
 59. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Nông H. NGỌC HỒI Tỉnh Kon Tum
 60. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Sa Thầy H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 61. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Hơ Moong H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 62. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Mô Rai H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 63. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Rơ Kơi H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 64. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Sa Bình H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 65. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Sa Nghĩa H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 66. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Sa Nhơn H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 67. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Sa Sơn H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 68. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ya Ly H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 69. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ya Tăng H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 70. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ya Xiêr H. SA THẦY Tỉnh Kon Tum
 71. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Hà HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 72. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Na HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 73. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Rơ Ông HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 74. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Sao HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 75. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Tờ Kan HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 76. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Măng Ry HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 77. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ngọc Lây HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 78. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ngọc Yêu HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 79. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Tê Xăng HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 80. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Tu Mơ Rông HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 81. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Văn Xuôi HUYỆN TU MƠ RÔNG Tỉnh Kon Tum
 82. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn K’Bang HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 83. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk HLơ HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 84. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Rong HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 85. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đak Smar HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 86. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đông HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 87. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Kon Pne HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 88. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Kông Lơng Khơng HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 89. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Kông Pla HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 90. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã KRong HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 91. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Lơ Ku HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 92. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Nghĩa An HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 93. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Sơ Pai HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 94. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Sơn Lang HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 95. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Tơ Tung HUYỆN K’BANG Tỉnh Kon Tum
 96. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Kông Chro HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 97. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã An Trung HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 98. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chơ Long HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 99. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chư krêy HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 100. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Cơ Ning HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 101. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Pling HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 102. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Pơ Pho HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 103. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Song HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 104. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đăk Tơ Pang HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 105. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Kông Yang HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 106. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Sró HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 107. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ya Ma HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 108. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Yang Nam HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 109. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Yang Trung HUYỆN KÔNG CHRO Tỉnh Kon Tum
 110. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Phú Túc HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 111. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chư Gu HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 112. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chư Ngọc HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 113. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chư Răng HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 114. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chư Rcăm HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 115. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đất Bằng HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 116. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Dreh HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 117. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Mláh HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 118. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Rmok HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 119. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Rsai HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 120. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Rsươm HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 121. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Krông Năng HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 122. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Phú Cần HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 123. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Uar HUYỆN KRÔNG PA Tỉnh Kon Tum
 124. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Kon Dơng HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 125. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ayun HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 126. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ðắk Drjăng HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 127. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ðắk Jơ Ta HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 128. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Ta Ley HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 129. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ðắk Trôi HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 130. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ðắk Ya HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 131. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đê Ar HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 132. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Hra HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 133. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Kon Chiêng HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 134. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Kon Thụp HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 135. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Lơ Pang HUYỆN MANG YANG Tỉnh Kon Tum
 136. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Thị Trấn Phú Thiện HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 137. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ayun Hạ HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 138. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chơ Rô Pơ Nan HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 139. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chư A Thai HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 140. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Ake HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 141. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Hiao HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 142. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Piar HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 143. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Peng HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 144. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Sol HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 145. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Yeng HUYỆN PHÚ THIỆN Tỉnh Kon Tum
 146. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường An Bình THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 147. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường An Phú THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 148. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường An Phước THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 149. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường An Tân THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 150. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Ngô Mây THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 151. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Tây Sơn THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 152. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Cửu An THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 153. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Song An THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 154. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Thành An THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 155. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Tú An THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 156. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Xuân An THỊ XÃ AN KHÊ Tỉnh Kon Tum
 157. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Cheo Reo THỊ XÃ AYUN PA Tỉnh Kon Tum
 158. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Đoàn Kết THỊ XÃ AYUN PA Tỉnh Kon Tum
 159. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Hòa Bình THỊ XÃ AYUN PA Tỉnh Kon Tum
 160. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Sông Bờ THỊ XÃ AYUN PA Tỉnh Kon Tum
 161. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chư Băh THỊ XÃ AYUN PA Tỉnh Kon Tum
 162. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia R’bol THỊ XÃ AYUN PA Tỉnh Kon Tum
 163. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia R’tô THỊ XÃ AYUN PA Tỉnh Kon Tum
 164. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Sao THỊ XÃ AYUN PA Tỉnh Kon Tum
 165. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Duy Tân TP Kon Tum
 166. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Lê Lợi TP Kon Tum
 167. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Ngô Mây TP Kon Tum
 168. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Nguyễn Trãi TP Kon Tum
 169. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Quang Trung TP Kon Tum
 170. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Quyết Thắng Pleiku Tỉnh Kon Tum
 171. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Thắng Lợi TP Kon Tum
 172. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Thống Nhất TP Kon Tum
 173. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Trần Hưng Đạo TP Kon Tum
 174. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Phường Trường Chinh TP Kon Tum
 175. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Chư Hreng TP Kon Tum
 176. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Blà TP Kon Tum
 177. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Cấm TP Kon Tum
 178. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Năng TP Kon Tum
 179. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đắk Rơ Wa TP Kon Tum
 180. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Đoàn Kết TP Kon Tum
 181. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Hòa Bình TP Kon Tum
 182. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ia Chim TP Kon Tum
 183. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Kroong TP Kon Tum
 184. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Ngọk Bay TP Kon Tum
 185. Xe đưa đón sân bay Pleiku đến Xã Vinh Quang TP Kon Tum

Đặt xe taxi giá rẻ tại Kon Tum

Xe taxi giá rẻ có thể đưa bạn từ Sân Bay Pleiku đến các huyện của tỉnh Kon Tum